DePsite.eu specialist in miniaturen en figuren, onder andere Preiser, Merten, Herpa, Rietze, Faller, Busch en Noch. Voor al uw modelbouw en maquettebouwaccessoires en figuren bent u bij DePsite aan het juiste adres!


Conditions Générale

Algemene voorwaarden Depsite

 

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van Depsite, gevestigd te Middelburg en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 22063847 bij de Kamer van Koophandel Zeeland (hierna te noemen als: DePsite).


Artikel 1.          Definities

1.1       Depsite is een eenmanszaak die handelt onder de volgende handelsnamen en met de
            volgende activiteiten:

DePsite.eu als online winkel gericht op modelbouwartikelen, met als specialisatie figuren en miniaturen. DePsite is te bereiken via www.DePsite.eu

Koffiebranderij de Koepoort als (online) winkel in gebrande en ongebrande koffie,
            groothandel in groene koffiebonen en verkoop van koffie en thee op locatie. Koffiebranderij de
            Koepoort is te bereiken via www.koffiebranderijdekoepoort.nl

1.2       Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de (internet) activiteiten
            van DePsite, zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de
            Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gedragsregels
            Thuiswinkelwaarborg van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze voorwaarden en
            gedragsregels staan vermeld op de website 
www.thuiswinkelwaarborg.nl.


Artikel 2.          Toepasselijkheid

2.1       Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van
            de website DePsite.eu en/of Koffiebranderijdekoepoort.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele
            andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden)
            van toepassing.

2.2       Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt
            onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3       Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien
            van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de
            overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4       Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele
            nadere overeenkomsten ten behoeve van DePsite worden bedongen, worden evenzeer
            bedongen ten behoeve van door DePsite ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5       Indien zaken niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dan dient uitleg plaats te
            vinden in de geest van deze voorwaarden.


Artikel 3.          Overeenkomsten

3.1       Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door
            Depsite. DePsite is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te
            vragen.  Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de
            reden aan de klant medegedeeld.

3.2       Een bestelling kan tot stand komen via een van de websites van DePsite, door het geven van
            een opdracht op locatie of door het accoord verklaren van een afgegeven offerte.

3.3       Offertes van DePsite hebben een geldigheid van 30 dagen tenzij anders overeen gekomen.


Artikel 4.          Prijzen

4.1       De bij de artikelen genoemde prijzen op de websites van DePsite zijn consumentenprijzen en
            derhalve in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de
            genoemde prijzen inbegrepen. Uitgebrachte offertes en zakelijke overeenkomsten worden
            door DePsite exclusief BTW geoffreerd..

4.2        De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland zijn afhankelijk van formaat en
            gewicht van bestelde goederen. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de
            bijdrage in de verzendkosten ook afhankelijk van het betreffende land.

4.3       DePsite kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn,
            bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige
            prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5.          Betalingen

5.1        Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het
            bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden
            worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct aanwijzingen voor
            de gekozen betaalmethode in beeld met daarin de totale kosten, inclusief
            verzendkosten, vermeld.

5.2       Betalingen van artikelen die op rekening verzonden worden dienen te geschieden
            zonder korting of compensatie. Dit per ommegaande of uiterlijk binnen tien dagen na
            factuurdatum.

5.3       De betaaltermijn bij DePsite is 14 dagen na levering wanneer u de bestelling niet
            vooruit betaald.

5.4       De klant geeft DePsite toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om
            betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.5       Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de
            bankrekening van DePsite.

5.6       Wanneer de klant in gebreke blijft wordt de klant herinnerd en vervolgens gesommeerd
            de betaling te voldoen. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven dan zal DePsite de factuur
            ter  incassering afdragen aan ons incassobureau. De extra kosten hiervan zijn voor rekening
            van de klant.

5.7       Voor getekende offertes geldt dat 50% van het overeengekomen bedrag door de
            opdrachtgever vooraf voldaan dient te worden. Het resterende bedrag en eventuele
            meerkosten / reiskosten worden achteraf in rekening gebracht.

5.8       Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere fasen, dan is DePsite gerechtigd de
            verschillende fases (leveringen of uitvoeringen) per fase te factureren.


Artikel 6.          Levering

6.1       DePsite streeft ernaar om bestellingen zo spoedig mogelijk leveren.

6.2        De uiterste leveringstermijn is 31 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover
            de vertraging niet aan DePsite kan worden toegerekend.

Bij verzending van uw bestelling wordt de verzending onmiddellijk per e-mail aan u
            bevestigd. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 10 werkdagen) heeft
            ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, per
            e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in
            behandeling worden  genomen.

6.3        Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet leverbaar zijn, hetzij om andere
            redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk binnen
            31 dagen kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 31 dagen nadat hij
            de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling
            zonder kosten te annuleren. DePsite zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen indien
            reeds is betaald.

6.4        Levering vindt indien mogelijk plaats per pakketpost of geregistreerde brievenbuspost. De
            klant heeft het recht om leveringen tegen geldende meerkosten te ontvangen als aangetekend
            pakket. Dit op verzoek van de klant en na betaling van bijkomende meerkosten.

6.5       Noviteiten of tijdelijk niet leverbare items kunnen (voor)besteld worden. Deze items worden
            zo spoedig mogelijk (na)bezorgd wanneer deze leverbaar zijn. Indien het een nalevering
            betreft betaald u geen extra verzendkosten. 

6.6       DePsite kan helaas geen termijn geven wanneer noviteiten of (tijdelijk) niet leverbare
            items geleverd worden. Indien u (een deel) van de kosten vooraf heeft betaald, dan kunt u
            de bestelling op ieder gewenst moment annuleren. De klant ontvangt het reeds betaalde
            bedrag binnen 14 dagen retour.

6.7       Afwijkingen in kleur, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.


Artikel 7.          Eigendomsvoorbehoud

7.1       De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant
            op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan
            DePsite verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 8.          Retourneren en omruilen van artikelen

8.1       Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een
            artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd
            worden.

De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren
            en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden

8.2       Artikelen, die u via DePsite heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden
            geruild en/of retour genomen, mits:

  • Deze artikelen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via een email aan sales@depsite.eu. In uw email kunt u aangeven welke artikelen u wenst te retourneren.
  • De artikelen nog in originele staat van verzending zijn en in originele verpakking worden geretourneerd.
  • DDe artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.

8.3       DePsite accepteert uitsluitend retouren op hierboven beschreven wijze aangemeld
            zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet
            geaccepteerd.

8.4       Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden
            en door DePsite binnen 14 dagen vergoedt worden.

8.5       De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden.
            Retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden
            gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen
            en derhalve NIET gecrediteerd.


Artikel 9.          Klachten en service

9.1       Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een artikel desondanks
            niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u binnen 7 dagen na ontvangst van de
            bestelling contact met ons opnemen, bij voorkeur middels een email aan sales@depsite.eu.

9.2       Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde
            de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen
            strikt op te volgen. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen
            in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien
            de klacht gegrond verklaard wordt.

9.3       Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige
            bestelling binnen 7 dagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde
            bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 8.3
            beschreven. Deze garantie vervalt wanneer u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen of u
            de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.


Artikel 10.        Annulering van uw bestelling

10.1      Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen,
            mits nog niet verzonden worden geannuleerd.                             

Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan sales@depsite.eu. Uw orderannulering
            zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft
            voldaan, restitueert DePsite het betaalde bedrag volledig. DePsite zal in dat geval voor
            spoedige terugbetaling zorgdragen conform artikel 10.4. Indien uw bestelling reeds is
            verzonden dient u  zelf en op eigen kosten de levering te retourneren.

10.2      De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen
            zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren),
            zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan
            ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. DePsite
            berekent in dit geval geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen
            op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.

10.3      Om een verzonden bestelling te ontbinden dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het
            afleveradres contact op te nemen met sales@DePsite.eu. In deze e-mail dient u uw naam,
            ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u
            aan  dat u uw order wenst te annuleren. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande,
            ontvangt u binnen 2 werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt
            retourneren.

10.4      U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en
            afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen
            veertien dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door DePsite plaats.

10.5      Indien u niet binnen binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q.
            geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. DePsite is
            gerechtigd kosten aan de u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet
            binnen de gestelde periode voldaan wordt.

10.6      Boekingen van de mobiele koffiebar / Koffie Piaggio kunt u zonder opgaaf van reden en
            zonder annuleringkosten annuleren tot 4 weken voor afgaand aan de activiteit.
            Annuleert u tussen 4 weken en 2 weken voorafgaand aan de activiteit, dan bedragen de
            kosten: 10%
            Annuleert u tussen 2 weken en 1 week voorafgaand aan de activiteit, dan bedragen de
            kosten: 25%
            Annuleert u tussen 7 dagen en 2 dagen voorafgaand aan de activiteit, dan bedragen de
            kosten: 50%
            Annuleert u korten dan 2 dagen voorafgaand aan de activiteit, dan bedragen de kosten: 100%


Artikel 11. Bestellingen/communicatie

11.1      Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen
            en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel
            in het verkeer tussen de klant en DePsite, dan wel tussen DePsite en derden, voor
            zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en DePsite, is DePsite niet
            aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van DePsite.


Artikel 12. Overmacht

12.1      DePsite heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de
            bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke
            tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder
            dat DePsite gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven
            omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1      Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
            Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands
            recht van toepassing.

13.2      Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig
            worden verklaard zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig
            van  kracht blijven en zullen DePsite en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe
            bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen,
            waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in
            acht worden genomen.

13.3      Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.4      Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
            bevoegde rechter in Nederland.


Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.


 

                         DePsite
                         Prins Mauritsstraat 9
                         4332 TV Middelburg
                         The Netherlands

Telefoon:           +31 (0)61-4447765

E-Mail:             info@bepsite.eu
E-Mail:              info@koepoortkoffie.nl

Website:           www.depsite.eu
Website:           www.koffiebranderijdekoepoort.nl
Website:           www.koepoortkoffie.nl

KvK-nummer:    22063847
BTW-nummer:  
NL001752508B89

 

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 april 2007.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zeeland op 18 augustus 2009 onder nummer 22063847.
Gewijzigd op 17 mei 2019.
Laatst gewijzigd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zeeland op 27 februari 2020 onder nummer 22063847