Terms and Conditions

Will follow soon in English. Our Dutch terms and conditions:

Algemene voorwaarden DePsite.eu

 

 

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van Depsite, gevestigd te Middelburg en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 22063847 bij de Kamer van Koophandel Zeeland (hierna te noemen als: DePsite).
Article 1. Definitions

1.1 DePsite is an online shop which sells constructionarticles, with as specialisation figures and miniatures.
DePsite can be reached by www.DePsite.eu

1.2 These general conditions (hereafter: conditions), belonging to the internet activities of DePsite, are in conformity with the general conditions homeshopping in the Netherlands, established in association with the Dutch consumer association and the behaviour rules Thuiswinkelwaarborg of the Dutch Homeshopping organisation. These conditions and behaviour rules are indicated on the internet site www.thuiswinkelwaarborg.nl.

 

 


 

Article 2. Relevance

2.1 On all offers, orders and agreements with the benefit of the internetsite DePsite.eu closed, these general sale conditions are of application.

2.2 Accepting an offer or doing an order occurs under acceptance of the relevance of these conditions.

2.3 Of in these conditions stipulated can be deviated only in writing. If it is deviated from a component from these general conditions, the remaining provisions remain unabridged effective.

2.4 All rights and revendications, as in these conditions and in possible closer agreements for DePsite are stipulated, are likewise stipulated for DePsite involved commission agents and other third parties.

 

 


Article 3. Agreements

3.1 An agreement passes Depsite to score after acceptance of the order of a customer. DePsite is authorized to refuse orders or to ask additional information. If an order is not accepted, this is notified under indication of the reason to the customer.


Article 4. Prices

4.1 prices named at articles are in euro' s, including VAT. Shipping is (unless differently mentioned) not at the prices named included. 

4.2 Shipping orders to the Netherlands depends on format and weight on ordered goods. For consignments to other countries then the Netherlands, the contribution in shippingscosts also depends on the concerning country.

4.3 DePsite cannot be kept to indications which are obviously incorrect, for example as a result of wrong imports or erratums. From unlawful information can be no rights derived.Article 5. Payments

5.1 payment can occur in (of) the manner (s) indicated during the orderprocess. To the order of a customer closer paymentconditions can be put. After placing an order the customer receives direct indications for the chosen payment methods. Payment occurs always whole in advance.
Payment is possible by:
a) Directly and online by means of a payment by means of Paypal (for holder of PayPal account). Your payment is authorised online, so that you direct know or these are yes or no approved. For online payments no extra costs are calculated.
b) In case of payment by means of internetbanking in advance, payment has to be complete within 7 days after order date, whereupon the order will be sent.

5.2 payments of articles which are sent on account to have occur without discount or compensation. This at latest within ten days after invoice date.


Article 6. Supply

6.1 DePsite strive, if in stock, to deliver orders within 48 hours after reception of the payment.

6.2 the extreme delivery deadline is 21 days after receiving the order, except as far as the delay cannot be attributed to DePsite. At sending your order the sshipment is immediately confirmed by e-mail to you. If your order has not received you within a reasonable period (± 10 working days), requests we you us this by handling, yet at the latest within 10 working days, by e-mail to communicate. Publicities, which after this period are done, will not be handled.

6.3 If the order is (temporarily) not deliverable, or for other reasons delay experiences, or if an order cannot be carried out or only partial within 21 days, the customer receives a report of this at latest ten days after he has placed the order. The customer has the right to cancel the order without costs in that case.

6.4 Shipment takes place if possible by letter. The risk for good reception of the material, sent by letter, is for the customer. The customer has the right for supplies against applying incremental costs as a registered parcel. This at the request of the customer and after payment of additional costs.

6.5 Deviations in colours, types, texts and/or reserve modifications.

 

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan DePsite verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden:

8.1 Artikelen, die u via DePsite heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:

 

 • Deze artikelen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via een email aan sales@depsite.eu. In uw email kunt u aangeven welke artikelen u wenst te retourneren.
 • De artikelen nog in originele staat van verzending zijn en in originele verpakking worden geretourneerd.
 • De artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.

  8.2 DePsite accepteert uitsluitend retouren op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

  8.3 Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden en door DePsite binnen 14 dagen vergoedt worden.

  8.4 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.


  Artikel 9. Klachten

  Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen aan sales@depsite.eu.

  Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

  Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 dagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 8.4 beschreven. Deze garantie vervalt wanneer u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen of u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.


  Artikel 10. Annulering van uw bestelling

  10.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 72 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan sales@depsite.eu. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert DePsite het betaalde bedrag volledig. DePsite zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen. Indien uw bestelling reeds is verzonden dient u zelf en op eigen kosten de levering te retourneren.

  10.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. DePsite berekent in dit geval geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.

  10.3 Om een geplaatste bestelling te ontbinden dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met sales@DePsite.eu. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 2 werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

  10.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door DePsite plaats.

  10.5 Indien u niet binnen 72 uur na bevestiging de bestelling, of binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. DePsite is gerechtigd kosten aan de u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.


  Artikel 11. Bestellingen/communicatie

  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en DePsite, dan wel tussen DePsite en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en DePsite, is DePsite niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van DePsite.


  Artikel 12. Overmacht

  DePsite heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat DePsite gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


  Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  13.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

 • zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
 • zullen DePsite en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

  13.3 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  13.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


  Vragen, klachten en opmerkingen

  Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

  Prins Mauritsstraat 9
  4332 TV Middelburg
  The Netherlands

  Tel +31 (0)61-4447765

  E-Mail info@DePsite.eu
  Web http://www.depsite.eu

  KvK 22063847

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van DePsite
  .

Classic view