Conditions Générale

 

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van Depsite, gevestigd te Middelburg en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 22063847 bij de Kamer van Koophandel Zeeland (hierna te noemen als: DePsite).


Artikel 1.          Definities


1.1       DePsite is een (online) winkel gericht op modelbouwartikelen, met als specialisatie figuren en miniaturen. DePsite is te bereiken via www.DePsite.eu

1.2       Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van DePsite, zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gedragsregels Thuiswinkelwaarborg van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze voorwaarden en gedragsregels staan vermeld op de website
www.thuiswinkelwaarborg.nl.Artikel 2.          Toepasselijkheid

2.1       Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website DePsite.eu, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2       Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3       Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4       Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van DePsite worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door DePsite ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 3.          Overeenkomsten

3.1       Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Depsite. DePsite is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen.  Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.


Artikel 4.          Prijzen

4.1       De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.
Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2       De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland zijn afhankelijk van formaat en gewicht van bestelde goederen. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten ook afhankelijk van het betreffende land.

4.3       DePsite kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5.          Betalingen

5.1       Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct aanwijzingen voor de gekozen betaalmethode in beeld met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.

Betaling is mogelijk door:

·        Betaling op rekening middels electronische overboeking of eenmalige machtiging

·        Betalen na ontvangst middels een rembourslevering.

·        Vooruitbetaling middels electronische overboeking

·        Vooruitbetaling middels Paypal / creditcard


Voor  bepaalde betaalmethoden kunnen extra kosten in rekening worden gebracht vanwege de keuze voor de betaalmethode. De klant wordt hiervan tevoren op de hoogte gebracht.

5.2       Betalingen van artikelen die op rekening verzonden worden dienen te geschieden zonder korting of compensatie. Dit per ommegaande of uiterlijk binnen tien dagen na factuurdatum.

5.3       De betaaltermijn bij DePsite.eu is 14 dagen na levering wanneer u de bestelling niet vooruit betaald.

5.4       De klant geeft DePsite toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.5       Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van DePsite.

5.6       Wanneer de klant in gebreke blijft wordt de klant herinnerd en vervolgens gesommeerd de betaling te voldoen. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven dan zal DePsite de factuur ter  incassering afdragen aan ons incassobureau. De extra kosten hiervan zijn voor rekening van de klant


Artikel 6.          Levering

6.1       DePsite streeft ernaar om bestellingen zo spoedig mogelijk leveren.

6.2       De uiterste leveringstermijn is 31 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan DePsite kan worden toegerekend.

Bij verzending van uw bestelling wordt de verzending onmiddellijk per e-mail aan u bevestigd. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 4 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden  genomen.

6.3       Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet leverbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk binnen 31 dagen kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 31 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. DePsite zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen indien reeds is betaald.

6.4       Levering vindt indien mogelijk plaats per brievenbuspost.Het risico voor goede ontvangst van de materialen, verzonden per brievenbuspost, is voor de klant. De klant heeft het recht om leveringen tegen geldende meerkosten te ontvangen als aangetekend pakket. Dit op verzoek van de klant en na betaling van bijkomende meerkosten.

6.5       Noviteiten of tijdelijk niet leverbare items kunnen (voor)besteld worden. Deze items worden zo spoedig mogelijk (na)bezorgd wanneer deze leverbaar zijn. Indien het een nalevering betreft betaald u geen extra verzendkosten. 

6.6       DePsite kan helaas geen termijn geven wanneer noviteiten of (tijdelijk) niet leverbare items geleverd worden. Indien u (een deel) van de kosten vooraf heeft betaald, dan kunt u de bestelling op ieder gewenst moment annuleren. De klant ontvangt het reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen retour.

6.7       Afwijkingen in kleur, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.


Artikel 7.          Eigendomsvoorbehoud

7.1       De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan DePsite verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 8.          Retourneren en omruilen van artikelen

8.1       Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden

8.1.1     Artikelen, die u via DePsite heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:

·  Deze artikelen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via een email aan sales@depsite.eu. In uw email kunt u aangeven welke artikelen u wenst te retourneren.

·  De artikelen nog in originele staat van verzending zijn en in originele verpakking worden geretourneerd.

·  De artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.

8.2       DePsite accepteert uitsluitend retouren op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

8.3       Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden en door DePsite binnen 14 dagen vergoedt worden.

8.4       De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

 

Artikel 9.          Klachten en service

9.1       Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling contact met ons opnemen, bij voorkeur middels een email aan sales@depsite.eu.

9.2       Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

9.3       Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 dagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 8.3 beschreven. Deze garantie vervalt wanneer u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen of u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.


Artikel 10.        Annulering van uw bestelling

10.1      Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden worden geannuleerd.                             

Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan sales@depsite.eu. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert DePsite het betaalde bedrag volledig. DePsite zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen conform artikel 10.4. Indien uw bestelling reeds is verzonden dient u  zelf en op eigen kosten de levering te retourneren.

10.2      De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. DePsite             berekent in dit geval geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.

10.3      Om een verzonden bestelling te ontbinden dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met sales@DePsite.eu. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan  dat u uw order wenst te annuleren. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u           binnen 2 werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

10.4      U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door DePsite plaats.

10.5      Indien u niet binnen binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. DePsite is gerechtigd kosten aan de u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.


Artikel 11. Bestellingen/communicatie

11.1      Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en DePsite, dan wel tussen DePsite en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en DePsite, is DePsite niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van DePsite.


Artikel 12. Overmacht

12.1      DePsite heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat DePsite gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1      Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2      Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van  kracht blijven en zullen DePsite en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

13.3      Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.4      Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

                        DePsite.eu
                        Prins Mauritsstraat 9
                        4332 TV Middelburg
                        The Netherlands

Telefoon:           +31 (0)61-4447765

E-Mail:             info@DePsite.eu
Website:           www.depsite.eu

KvK-nummer:    22063847
BTW-nummer:   NL 149247126B01

 


Deze voorwaarden gelden vanaf 1 april 2007. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zeeland op 18 augustus 2009 onder nummer 2206384.       

 

 

Vue classique